Xưởng Cắt Gương Soi Kính Cường Lực Tại Hòa Thành

Xưởng Cắt Gương Soi Kính Cường Lực Tại Hòa Thành

Xem thêm:

Gương kính Sài Gòn

Cắt gương soi tại Bến Cầu